Els gèneres artístics signifiquen mitjans diferents d’expressar una realitat idèntica. Són els costats d’una mateixa piràmide que coincideixen en el punt més alt.


“Los géneros artísticos significan medios diferentes para expresar una realidad idéntica. Son los lados de una misma pirámide que coinciden en el punto más alto.”


“Les genres artistiques sont les différents moyens d’exprimer une même réalité. Ils consistent en les côtés d’une même pyramide qui se rejoignent au point le plus haut. ”


“Art genres are distinct ways of expressing one same reality.
They are the sides of one same pyramid, converging to connect at the highest level.”

Joan Brossa